Odstúpenie od zmluvy

Príloha k zákonu 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Formulár na odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár aj s tovarom na nižšie uvedenú adresu: a to v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu: Veľkosklad VOGUE, 1. Československej brigády 24, 038 61 Vrútky , MOBIL 0944 057 816  e-mail: lachers@lachers.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania/dátum prijatia (*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):……………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum:………………………………………………………………………

(*) Nehodiace sa prečiarknite.